Przegląd techniczny Hitachi 37ld8700ca

Przegląd techniczny Hitachi 37LD8700CA to jeden z najnowszych modeli telewizorów LCD firmy Hitachi. Jest wyposażony w wyjątkowe technologie, które umożliwiają wyświetlanie obrazu o wyjątkowej jakości. Ten telewizor LCD posiada wyjątkową jasność i kontrast, aby zapewnić wyraźny i żywy obraz. Ponadto, wyposażono go w zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu, takie jak redukcja szumów, korekcja kolorów i wyraźne detale. Oprócz tego, telewizor ten ma szeroki kąt widzenia, który pozwala na oglądanie obrazu z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Przegląd techniczny Hitachi 37LD8700CA to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wysoką jakość obrazu.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd techniczny Hitachi 37ld8700ca

ego z pacjentów są bardzo ważne. Błędne wskazania czy awarie sprzętu mogą mieć poważne konsekwencje takie jak przeprowadzenie 
niepotrzennych operacji czy metod leczenia.

Jak duża jest liczba przepisów i zasad?

- Ustawa o wyrobach medycznych
- Instrukcje obsługi
- Regulacje handlowe
- Normy oraz przepisy EN 62353

Częstotliwość przeglądów:

Częstotliwość przeglądów zazwyczaj określana jest przez producenta w 
odpowiednich dokumentach tak samo jak inne parametry urządzenia. Badania 
okresowe powinny odbywać się maksymalnie co 36 miesięcy. Dla pewnych grup 
urządzeń przeglądy powinny być wykonywane między 6 - 36 miesiącem. Dla 
przykładu - inkubatory powinny być przeglądane co 12 miesięcy. Producent lub
operator może w każdym czasie taki test przeprowadzić.
W Polsce częstotliwość przeglądów technicznych reguluje ustawa o wyrobach medycznych, która przewiduję wykonywanie przeglądów technicznych nie żadziej niż raz w roku.

Rodzaje badań:

W praktyce medycznej wiele urządzeń używanych jest codziennie. Z jednej 
strony istnieją urządzenia bezpośrednio ingerujące w ciało człowieka, jak i 
takie które pośrednio uczestniczą w badaniu. Najważniejszym testem jest 
badanie bezpieczeństwa elektrycznego oraz badanie funkcjonalne urządzenia. 
Podczas badania bezpieczeństwa elektrycznego badane są m. in takie wartości 
jak prądy upływu, rezystancja izolacji itd, natomiast badanie funkcjonalne 
pozwala wyeliminować niebezpieczeństwo poprzez wykrycie usterki i może 
zapobiec ryzyku wystąpienia awarii aparatury medycznej. Rodzaje urządzeń, 
które bezwzględnie
należy poddać badaniom funkcjonalnym są:
- defibrylatory
- aparaty RTG
- pompy infuzyjne
- inkubatory
- aparaty USG
- kardiomonitory
- pompy strzykawkowe
- zewnętrzne stymulatory
- aparaty EKG
- aparaty do terapii
- urządzenia laserowe i dializy

Aby wyrób medyczny został dopuszczony do dalszej eksploatacji winien 
posiadać sprawne elementy takie jak:

- obudowa
- urządzenia sterujące
- urządzenia wyświetlające
- listy kontrolne
- etykiety i oznakowania
- akcesoria i części wymienne (do badań)
- instrukcje obsługi
- bezpieczniki
- przewód zasilający
- wymaganą wersję oprogramowania
- kompletnosć oraz idealny stan przewodu ochronnego i wyrównawczego

Do poprawnie wykonanych badań bezpieczeństwa oprócz pomiarów
wielkości elektrycznych należy zaliczyć:
- kontrolę alarmów ostrzegawczych (ocena nadzoru, bezpieczeństwa, wyświetleń 
i systemu detekcji)
- dopuszczalne odczyty nie powinny wychodzić poza normy

Najważniejszą czynnością podczas wykonywania przeglądów jest sprawdzenie
poprawności dawkowania. Parametry wyjściowe muszą zgadzać się z zaleceniami 
producenta i nie mogą przekroczyć dopuszczalnych limitów.

Bardzo ważne jest, aby osoba wykonująca badania bezpieczeństwa oraz badania 
funkcjonalne posiadała aktualne uprawnienia np. uprawnienia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich do 1 kV. Osoba ta zobowiązana jest do zapisu i 
archiwizacji wyników z przeprowadzonej kontroli. Wyniki powinny zawierać 
imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary, normę dla której pomiary zostały 
wykonane oraz metodę pomiaru.

Użytkownik ma obowiązek posiadać paszport techniczny urządzenia w którym 
inżynier serwisu będzie mógł dokonać wpisu o przeprowadzonej kontroli oraz o 
wynikach (zazwyczaj dołączane po wykonaniu pomiarów) Paszport techniczny nie 
może posiadać błędów w nazwie urządzenia, numerze seryjnym itp. Taki 
paszport musi być przechowany do następnego przeglądu technicznego.

W przypadku naprawy urządzenia, wykonywany jest wpis do paszportu technicznego. 
Wszelkie wady, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeńtwa pacjentów, 
użytkowników lub osób trzecich należy bezzwłocznie usunąć.

Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego jest naklejka umieszczona na 
urządzenie z datą następnego przeglądu.

Przeglądy techniczne z punktu widzenia bezpieczeństwa są bardzo ważne. 
Niewłaściwe użycie lub zużycie urządzeń elektrycznych w gabinetach 
lekarskich moze doprowadzić do poważnych wypadków (pożary, poparzenia itp).
Według ustawy odpowiedzialność za nie wykonanie przeglądów spoczywa na 
właścicielu danej jednostki.

Opublikowano: 14 października 2022,

Mimo że pompy ciepła to urządzenia bezobsługowe i do tego w zasadzie bezawaryjne, zaprojektowane na kilka dekad nieprzerwanej, wydajnej pracy, przegląd techniczny i serwis pompy ciepła to coś, czego nie warto unikać. Dlaczego?

Okresowe kontrole tego typu instalacji to rodzaj profilaktyki. Zarówno przegląd techniczny pompy ciepła, jak i jej serwisowanie mają na celu zadbanie o urządzenie, co dodatkowo wydłuża jego żywotność, oraz zoptymalizowanie jego pracy, co z kolei pozytywnie wpływa na gospodarowanie ciepłem w budynku i w efekcie obniża rachunki za energię.

Pierwszy przegląd techniczny pompy ciepła

Nowo zainstalowana pompa powinna zostać poddana przeglądowi jeszcze przed upływem 12 miesięcy od momentu uruchomienia systemu grzewczego. Ten pierwszy przegląd techniczny pompy ciepła jest zazwyczaj wymagany przez producenta urządzenia i stanowi warunek utrzymania gwarancji na nie. Jest to również dobra okazja ku temu, aby – na bazie co najmniej kilkumiesięcznych obserwacji działania systemu – ewentualnie „doregulować” całą instalację, zweryfikować ustawienia pompy i jeszcze lepiej dopasować tryb pracy urządzenia do warunków panujących w danym budynku i do cieplnych potrzeb jego użytkowników. Poza tym, jeśli w trakcie montażu instalacji popełniono jakieś błędy, przegląd może pomóc w ich wychwyceniu i zapobiec tym samym późniejszym, potencjalnie poważnym usterkom pompy ciepła (zobacz też: Montaż pompy ciepła – najczęstsze błędy i rady jak ich uniknąć).

Przegląd pompy musi przeprowadzić upoważniona do tego osobaprzedstawiciel samego producenta sprawdzanego sprzętu lub pracownik autoryzowanego serwisu pomp ciepła danej marki (listę takich serwisów zawsze udostępnia producent). Koszt usługi to kilkaset złotych. Ceny różnią się w zależności od zakresu prac, jakie trzeba wykonać w danym przypadku, a te z kolei zależą między innymi od typu pompy, a także od stopnia rozbudowania i zaawansowania całej instalacji. Przegląd kończy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji – to wpis dokonywany przez serwisanta w karcie gwarancyjnej (książce serwisowej) i tak zwany protokół czy raport z przeglądu technicznego pompy. Zawarte w nim informacje to opis bieżącego stanu urządzenia oraz ewentualne zalecenia mówiące o tym, co zmienić, wymienić, naprawić… Warto podkreślić, aby o tym nie zapominać, że niewykonanie przeglądu pompy w terminie skutkuje utratą gwarancji producenckiej.

Kolejne przeglądy techniczne pompy ciepła

Jeden przegląd pompy to nie wszystko. Fachowe przeglądy techniczne pomp ciepła powinny być robione regularnie – najlepiej raz w roku – każdorazowo przed rozpoczęciem okresu jesienno-zimowego (na przykład pod koniec sierpnia), aby – w razie konieczności – mieć czas na ewentualną techniczną interwencję w system ogrzewania domu i zdążyć z tym jeszcze przed sezonem grzewczym.

Fot. Przegląd techniczny i serwis pompy ciepła zaleca się robić raz w roku.

Zakres przeglądu technicznego pomp ciepła

Szczegółowy zakres prac serwisantów może się różnić w zależności od rodzaju pompy i konstrukcji całej instalacji, ale każdy przegląd techniczny pompy ciepła ma na celu ocenę poprawności i wydajności pracy urządzenia oraz stopnia jego eksploatacji.

To sprzęt, w którym z czasem mogą – czysto mechanicznie – zużywać się niektóre części, inne elementy mogą być zanieczyszczone lub działać nieoptymalnie albo wymagać chemicznego uzupełnienia etc. Dlatego osoba odpowiedzialna za przegląd czy serwisowanie pompy podejmuje wiele różnych czynności, wśród których są między innymi specjalistyczne pomiary i badania:

 • czynnika grzewczego/chłodniczego,
 • szczelności i drożności systemu,
 • zużycia prądu,
 • stanu filtrów, parowników, skraplaczy,
 • wentylatorów, zaworów,
 • czujników, bezpieczników i okablowania.

Ponadto kontroli podlega układ sterowania. Analizuje się też ewentualną listę błędów czy komunikatów, które wygenerowała pompa w danym okresie i które zarejestrowane są w pamięci urządzenia. To wiele mówi o prawidłowości jego użytkowania i efektywności działania oraz pozwala je skorygować na przyszłość. Podczas serwisowania pompy ciepła, czy też po prostu w trakcie jej przeglądu, aktualizuje się również oprogramowanie sprzętu, jeśli dostępna jest nowsza jego wersja.

Jedną z najistotniejszych kwestii podczas oceny stanu pompy i poprawności jej działania jest przyjrzenie się parametrom pracy sprężarki, która stanowi serce całej instalacji. To najważniejszy element, od którego zależy zarówno to, jak długo może służyć dana pompa ciepła, jak i to, jakie efekty daje. Nieoptymalna praca sprężarki (na przykład zbyt częste jej włączanie i wyłączanie się) powoduje szybsze zużywanie się tego układu i nieekonomiczne gospodarowanie energią skutkujące wyższymi rachunkami.

Samodzielny serwis pompy ciepła

Całkowite serwisowanie pompy we własnym zakresie jest niemożliwe, bo charakter urządzenia i styczność z określonymi substancjami w takim systemie grzewczym wymagają, aby robiły to wykwalifikowane osoby legitymujące się konkretnymi uprawnieniami. Można jednak, jeśli producent danej pompy ciepła udostępnia taką opcję, posługiwać się dedykowaną urządzeniu aplikacją, która pozwala na samodzielną ocenę pracy i wydajności pompy oraz na ewentualną naprawę drobnych błędów zgłaszanych użytkownikowi przez jego instalację grzewczą. Poważniejsze awarie czy odchylenia od normy, choć zdarzają się niezmiernie rzadko, wymagają interwencji specjalistów. Na szczęście pompy ciepła są urządzeniami bezpiecznymi, dzięki czemu nie ma sytuacji, w której jakakolwiek usterka tego sprzętu mogłaby zagrozić jego użytkownikom.

***
Jeśli masz jakieś pytania związane z przeglądami technicznymi pomp ciepła lub chcesz wiedzieć więcej o serwisowaniu takich urządzeń, skontaktuj się z nami. Na pewno będziemy w stanie pomóc.


Obowiązkowe, coroczne badanie techniczne dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Brak ważnego badania jest równoznaczny z niedopuszczeniem pojazdu do ruchu. Z kolei wykonanie tzw. przeglądu po terminie niesie za sobą pewne ryzyko.

Od generalnej zasady dotyczącej corocznego badania technicznego zwolnione są tylko auta nowe i młode. W przypadku nowego pojazdu pierwsze badanie techniczne wykonuje się przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji.  Nie dotyczy to natomiast już aut zarejestrowanych po raz pierwszy, ale używanych. W przypadku nowych samochodów kolejne badanie techniczne należy przeprowadzić po 2 latach, a następne już co rok. Z takiego zwolnienia wyłączone są jednak samochody wyposażone w instalację LPG. Nawet jeśli jest to instalacja fabryczna, to badanie techniczne musi być przeprowadzone co rok.

Ile kosztuje badanie techniczne?

 • samochód osobowy – 99 zł
 • samochód osobowy z instalacją LPG/CNG – 162 zł
 • motocykl – 63 zł
 • motorower – 51 zł
 • ciągnik rolniczy – 63 zł
 • przyczepa rolnicza do 1, 5 t – 41 zł
 • samochód ciężarowy do 16 ton D. M. C. – 153 zł
 • samochód ciężarowy powyżej 16 ton D. – 176 zł
 • autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób – 199 zł

Ile trwa badanie techniczne?

Przeciętnie badanie techniczne zajmuje około 15-20 minut, jeśli auto jest sprawne. Kiedy wyjdą na jaw pewne niesprawności, diagnosta może poświęcić na to kilka minut uwagi. Dłużej zwykle zajmuje ustawianie świateł – w przypadku uszkodzonych mocowań, żarówki, starych odbłyśników. Również badanie amortyzatorów – jeśli diagnosta się na to zdecyduje – zajmuje kilka dodatkowych minut.

Za co można dostać negatywny wynik badania technicznego?

Pomijając sytuacje skrajne, z reguły szczególną uwagę diagnostów zwracają następujące elementy i za poniższe można nie dostać przedłużenia ważności badania technicznego. Chodzi o:

 • Wycieki płynów z komory silnika, układu paliwowego lub hamulcowego
 • Wycieki z mostów napędowych
 • Uszkodzenia (dziury) układu wydechowego
 • Duże luzy w układzie jezdnym i kierowniczym
 • Wycieki z amortyzatorów
 • Negatywny wynik badania amortyzatorów – duża różnica pomiędzy kołami jednej osi
 • Negatywny wynik badania hamulców - duża różnica pomiędzy kołami jednej osi
 • Brak lub uszkodzenie oświetlenia
 • Silna korozja elementów nośnych
 • Niewidoczny, nieprawidłowy numer VIN
 • Dodatkowe elementy, które mogą stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym
 • Duże zużycie bieżnika opon lub różne bieżniki na jednej osi
 • Co zrobić, jeśli samochód nie przeszedł przeglądu? 

  Jeśli auto nie przejdzie pozytywnie badania technicznego, to diagnosta jest zobligowany do rejestracji takiej sytuacji, wpisania usterki i odesłania kierowcy z zaświadczeniem ważnym 14 dni. Należy wówczas przeprowadzić powtórne badanie techniczne. Są 3 rozwiązania:

  1. Powrót na tę samą SKP w ciągu 14 dni i przeprowadzenie badania cząstkowego – tańsze niż pełne badanie techniczne, bo dotyczy wyłącznie badanego obszaru.
  2. Powrót na tę samą SKP po upływie 14 dni i przeprowadzenie pełnego badania technicznego – trzeba zapłacić za cały przegląd.
  3. Przejazd na inną SKP w dowolnym terminie i zrobienie ponownego pełnego badania technicznego - trzeba zapłacić za cały przegląd.

  Badanie techniczne po terminie – koszty

  Jeśli spóźnicie się z badaniem technicznym i przyjedziecie na stację kontroli pojazdów po terminie, to nie zapłacicie więcej. Nie grożą wam w tym momencie żadne kary ani opłaty dodatkowe.

  Pojawia się natomiast pewien koszt niematerialny, który w pewnym momencie można ponieść. Otóż w historii pojazdu pojawi się "dziura", która zwyczajnie źle świadczy o użytkowniku. Jeśli deklarujecie sprzedającemu, że wasz pojazd był starannie serwisowany i "wszystko było robione na czas", to taka dziura w historii pojazdu trochę do tych deklaracji nie pasuje.

  Przegląd techniczny Hitachi 37ld8700ca

  Bezpośredni link do pobrania Przegląd techniczny Hitachi 37ld8700ca

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przegląd techniczny Hitachi 37ld8700ca