Księga Właścicieli Ge Wcvh6400j

Księga Właścicieli GE WCVH6400J to inteligentny system inteligentnych systemów do zarządzania domem marki GE. System pozwala na kontrolę wszystkich urządzeń domowych za pomocą jednego zaawansowanego interfejsu. Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami za pośrednictwem tego interfejsu, zarządzać ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem, światłem dziennym, bezpieczeństwem i wiele więcej. System Księgi Właścicieli GE WCVH6400J jest w pełni konfigurowalny i może być dostosowany do potrzeb użytkownika, dzięki czemu może on cieszyć się maksymalnym komfortem i bezpieczeństwem. System jest zgodny z wieloma innymi produktami, takimi jak Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Nest i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Ge Wcvh6400j

Księgi wieczyste – tajemnicze zbiory, które zrozumieją jedynie notariusz i pośrednik, czy zwykły dokument, zawierający najważniejsze informacje? Sprawdź, gdzie znaleźć księgi wieczyste i co w nich znajdziesz!

Księgi wieczyste – jak je znaleźć?

Księgi wieczyste od kilku już lat są w pełni dostępne w formie cyfrowej. Każdą księgę wieczystą można odnaleźć w wyszukiwarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod tym adresem. Żeby obejrzeć jednak daną księgę wieczystą, trzeba znać jej numer. Można go odnaleźć na przykład w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, na wypisie z rejestru gruntów/lokali/budynków ze Starostwa Powiatowego lub na zaświadczeniu ze Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przeglądarce trzeba wpisać oznaczenie sądu, który prowadzi księgę wieczystą (można wybrać z listy), numer księgi wieczystej oraz cyfrę kontrolną (0-9). Po odnalezieniu księgi wieczystej pojawia się pewnego rodzaju metryczka z podstawowymi informacjami, takimi jak nazwisko właściciela, położenie nieruchomości czy data utworzenia elektronicznej księgi wieczystej.

Poniżej, pod podstawowymi informacjami, znajdują się dwa przyciski:

 1. Przeglądanie aktualnej treści KW – po kliknięciu w ten przycisk wyświetli się nam wszystko to, co stanowi o aktualnym stanie prawnym nieruchomości.
 2. Przeglądanie zupełnej treści KW – po kliknięciu w ten przycisk wyświetlą się nam wszystkie aktualne i dotychczasowe wpisy, takie jak np. byli właściciele, podziały nieruchomości, hipoteki i obciążenia, które zostały wykreślone itp.

Dla jakich nieruchomości może zostać założona księga wieczysta?

Księgi wieczyste mogą zostać założone dla trzech rodzajów nieruchomości:

 • Nieruchomość gruntowa. Dotyczy wszystkich działek stanowiących własność, zarówno niezabudowanych jak i zabudowanych. Często zdarza się, że działka zabudowana w księdze wieczystej opisana jest w taki sposób jakby nie było na niej budynku. Na szczęście jednak to nie informacje z księgi wieczystej stanowią o fizycznym stanie nieruchomości, a aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków prowadzony przez Starostwa Powiatowe.
 • Nieruchomość budynkowa. Budynki trwale związane z gruntem, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Sytuacja taka ma miejsce, gdy właściciel budynku i właściciel gruntu to różne osoby, a budynek nie stanowi części składowej nieruchomości.
 • Nieruchomość lokalowa. Wyodrębniona część składowa nieruchomości gruntowej (gdy budynek jest częścią składową gruntu) albo nieruchomości budynkowej. Odrębną nieruchomość może wobec tego stanowić zarówno lokal mieszkalny jak i lokal o innym przeznaczeniu. Tak naprawdę jest to swego rodzaju nieruchomość w nieruchomości (bloku, budynku) i jest ona ściśle powiązana z tzw. „Księgą macierzystą” (założoną dla bloku wraz z gruntem, na którym stoi). Nieruchomość lokalowa będzie miała określony ułamkowy udział w częściach wspólnych i gruncie pod budynkiem.
 • Ograniczone prawo rzeczowe

  Częstym przypadkiem formy prawnej mieszkania, obok nieruchomości lokalowej opisanej powyżej, jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Takie same zasady dotyczą również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Dla wszystkich tych często spotykanych, choć groźnie brzmiących, form prawnych jest możliwe założenie księgi wieczystej. Dodajmy, że jest to tak samo zbywalna forma mieszkania jak nieruchomość lokalowa opisana powyżej, włącznie z możliwością jej dziedziczenia, ustanawiania hipotek itp.

  Księgi wieczystej nie da założyć się natomiast dla lokatorskiego prawa do lokalu bez uprzedniego przekształcenia go w odrębną własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. „Typ księgi wieczystej” określa zawartą w niej informację, wskazującą na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona.

  Co to jest księga wieczysta?

  Encyklopedia internetowa podpowiada, że jest to rejestr publiczny, przedstawiający stan prawny nieruchomości. W rzeczywistości księga wieczysta jest podzielona na 4 części, nazywane działami.

  Księgi wieczyste – co można w nich znaleźć i z czego się składają?

  Dział I-O – oznaczenie nieruchomości

  W dziale I-O opisany jest stan fizyczny nieruchomości. Dowiemy się o takich rzeczach jak lokalizacja nieruchomości w postaci adresu lub numeru działki, powierzchni działki lub mieszkania, kondygnacji, opisu lokalu (liczby i rodzaju pomieszczeń), a także informację czy do mieszkania przynależy piwnica lub garaż. Z tego działu KW płynie również informacja jaki jest numer księgi „macierzystej”. W przypadku lokali stanowiących odrębną własność, będzie to księga wieczysta obejmująca działkę, na której stoi blok oraz jego części wspólne, przeznaczone do użytku przez wszystkich właścicieli lokali w budynku.

  Wszystkie dane opisane w tym dziale pochodzą z ewidencji gruntów i budynków lub od spółdzielni mieszkaniowej.

  Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością

  W tym miejscu opisane są wszystkie dodatkowe uprawnienia związane z nieruchomością przysługujące właścicielowi. Najczęściej spotykane to:

 • ułamkowy udział w części gruntu (użytkowania wieczystego) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali w budynku,
 • prawo do korzystania z drogi dojazdowej do posesji przez działkę sąsiednią w postaci służebności.
 • Dział II – Własność 

  W tym dziale znajduje się istota księgi wieczystej i z tego miejsca dowiemy się, kto aktualnie jest właścicielem nieruchomości objętej tą księgą wieczystą. Będą tutaj wpisani wszyscy właściciele lub współwłaściciele nieruchomości w ułamkowych częściach. Z całą pewnością poznamy imię (imiona) i nazwisko właścicieli, czasem numer PESEL oraz imiona rodziców.

  Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

  Bardzo ważny dział, który bezwzględnie należy sprawdzić przed nabyciem nieruchomości. Jest on ważny z tego powodu, że istnienie w nim jakiegokolwiek wpisu oznacza pewne ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości przez właściciela. W tym miejscu bowiem znajdziemy np. takie informacje jak:

 • Służebność gruntowa. Polega na prawie korzystania z części nieruchomości objętej księgą wieczystą przez inną osobę, np. prawo przejazdu i przechodu przez działkę o szerokości 5 metrów przy jej wschodniej granicy.
 • Służebność osobista. Polega na prawie do mieszkania w nieruchomości przez określoną osobę, np. prawo dożywotniego mieszkania przez Jana Kowalskiego.
 • Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży, czyli wpis o przeniesienie własności po zawartej umowie przedwstępnej. Jest to informacja, która daje nam sygnał, że ktoś przystąpił do nabycia nieruchomości. Żeby bezpiecznie nabyć taką nieruchomość najlepiej zażądać od właściciela wykreślenia takiego wpisu.
 • Ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego/upadłościowego/sanacyjnego. Szczególnie ważny wpis, oznaczający, że nieruchomość zajął komornik lub syndyk i nabycie lub zbycie takiej nieruchomości będzie musiało być skonsultowane z prowadzącym takie postępowanie organem. Często takie nieruchomości wystawiane są na licytacjach komorniczych czy w przetargach u syndyka.
 • Prawo najmu lub dzierżawy. Jeśli istnieje taki zapis to mamy pewność, że nieruchomość została przez kogoś wynajęta lub wydzierżawiona. Nabycie nieruchomości bez wykreślenia takiego wpisu będzie wiązało się z obowiązkiem kontynuowania najmu/dzierżawy na określonych wcześniej zasadach.
 • Prawo odkupu/pierwokupu. Taki zapis mówi nam, że nieruchomość może zostać nabyta lub zbyta w pierwszej kolejności (w przypadku pierwokupu) lub jedynie przez (w przypadku odkupu) osobę wskazaną w takim wpisie.
 • Istnieje jeszcze długa lista możliwych wpisów w tym dziale i jeżeli chcesz uniknąć problemów, zawsze skonsultuj nabycie/zbycie nieruchomości posiadającej wpisy w tym dziale z doświadczonym pośrednikiem lub prawnikiem, potrafiącym rozwiązać problem widniejący w księdze wieczystej.

  Dział IV – Hipoteki

  Jeżeli w tym miejscu zobaczysz jakiś zapis oznacza to, że nieruchomość stanowi zabezpieczenie jakiejś wierzytelności. Najczęściej jest to wierzytelność wynikająca z zaciągniętego kredytu bankowego. Będziemy wówczas wiedzieli, kiedy kredyt został zaciągnięty, w jakim banku i do jakiej kwoty bank może egzekwować ewentualne zadłużenia. Pamiętać trzeba o tym, że hipoteka/hipoteki wpisane do księgi wieczystej nie oznaczają aktualnej kwoty do spłaty zobowiązania. Taką informację możemy uzyskać jedynie z banku kredytobiorcy lub od innego podmiotu, którego hipoteka jest zabezpieczeniem.

  W tym miejscu może też pojawić się, np. hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego lub ZUS/KRUS, dotycząca odpowiednio zapłaty podatku lub składek na ubezpieczenie.

  Księgi wieczyste – kilka zasad, które nimi rządzą

  Istnieje kilka zasad rządzących księgami wieczystymi. Najważniejsze z nich to:

 • Jawność ksiąg wieczystych. Każdy może sprawdzić treść księgi wieczystej (pod warunkiem posiadania jej numeru) i tym samym nie może zasłaniać się niewiedzą dotyczącą stanu prawnego nieruchomości.
 • Domniemanie zgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. Przyjmuje się, że wszystko, co jest wpisane do księgi wieczystej jest stanem aktualnym i faktycznym, z czym ściśle związane jest poniższe prawo.
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Bardzo istotna zasada, chroniąca nabywców nieruchomości. Na podstawie domniemania zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym uznaje się, że nawet gdyby powyższy stan nie był prawdziwy, a w chwili nabycia nabywca nie wiedział o istniejącym błędzie, to zawierając umowę, nabył w dobrej wierze i chroni go rękojmia, dzięki której jest prawowitym właścicielem.
 • Wnioski do księgi wieczystej

  Każdy złożony wniosek do księgi wieczystej, zanim zostanie rozpatrzony przez sąd, musi być najpierw zarejestrowany. Z chwilą składania wniosku, sąd wpisuje do księgi informację (pewnego rodzaju ostrzeżenie/wzmiankę), że w danym dziale, o określonej dacie i godzinie, został złożony wniosek, któremu został nadany numer Dz. KW. Nie wiemy wtedy jeszcze czego ten wniosek dotyczy ani przez kogo został złożony, ale mamy informację, że coś może się zmienić. Jest to szczególnie ważne w przypadku działu II (warto sprawdzić przed podpisaniem aktu, czy nie zmienił się w ostatniej chwili właściciel) ale też i III oraz IV – czy nie został złożony wniosek, np. przez komornika, wierzyciela lub bank.

  Może się zdarzyć, że przez długi okres posiadania nieruchomości nie zaglądamy do księgi wieczystej i informacje tam zawarte staną się nieaktualne. Zmianie może ulec bardzo wiele rzeczy: dane dotyczące fizycznego stanu nieruchomości pochodzące z ewidencji gruntów i budynków, widniejąca hipoteka mimo spłaconego kredytu, wpisana służebność mieszkania na nieżyjącego rodzica, błędne nazwisko (np. zmiana nazwiska kobiety po wstąpieniu w związek małżeński), nieujawniony spadek itp. Przed sprzedażą i zakupem wszystkie informacje muszą być aktualne, by było możliwe podpisanie umowy sprzedaży.

  Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną stronę. Sprowadza się to do tego, że sąd prowadzący daną księgę wieczystą nie zaktualizuje danych sam z siebie. Musi otrzymać wniosek, w którym zmiana będzie opisana i złożone zostaną dokumenty potwierdzający nowy stan.

  Podsumowanie

  Księga wieczysta to najważniejszy dokument, który należy sprawdzić przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Z niego bowiem wynika stan prawny nieruchomości i ewentualne korzyści lub ciężary płynące z takiego stanu. Jeśli nie masz doświadczenia w czytaniu księgi wieczystej oraz jej interpretowaniu to zgłoś się do naszych specjalistów gdzie #szybko i #bezpiecznie zrobimy to za Ciebie.

  Opublikowano 3 stycznia 2017  Często spotykam się z pytaniem, jak dotrzeć do księgi wieczystej znając tylko nazwisko właściciela nieruchomości. Niestety sprawa nie jest taka prosta.

  Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

  Jak wynika z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Tym samym ustawa nie zakazuje przeglądania księgi wieczystej osobom, które nie są jej właścicielami. Każdy kto zna numer księgi wieczystej może ją przeglądać.

  Podstawą jest zatem znajomość numeru księgi wieczystej. Natomiast

  ze względu na ochronę danych osobowych odnalezienie numeru księgi wieczystej wyłącznie po nazwisku właściciela – przez osobę, która nie może dowieść interesu prawnego, nie jest możliwe.

  Skoro niemożliwe jest dotarcie do księgi wieczystej nieruchomości, której znamy tylko nazwisko właściciela, powstaje pytanie, w jaki inny sposób możemy zidentyfikować numer księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani w celu jej nabycia.

  Szukasz numeru księgi wieczystej?
  Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
  Ksiegiwieczyste. pl
  Przekonaj się, jakie to proste!

  Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

  Istnieje kilka sposobów dotarcia do numeru księgi wieczystej nieruchomości zawierającej wszystkie dane nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani.

  1. Ustalenie numeru KW po numerze działki

  Pierwszym sposobem na poznanie księgi wieczystej dla nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani, jest dotarcie do numeru działki nieruchomości. Aby znaleźć numer działki, najlepiej posłużyć się nowoczesną mapą z granicami i numerami działek GEOPORTAL360. pl, która dostępna jest pod adresem https://geoportal360. pl/map/.  Można z niej korzystać bezpłatnie.

  Na mapie Polski odnajdujemy obszar, na którym położona jest interesująca nas działka. W tym miejscu powiększamy mapę (np. kółeczkiem myszki albo znakiem „plus” w lewym górnym rogu mapy) do momentu, aż pojawią się na niej granice działek. Lokalizujemy „naszą” działkę i klikamy na jej obszar. W wyniku tej czynności w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym numerem działki (tzw. adresem administracyjnym), na który składa się w kolejności:

  • numer województwa,
  • numer powiatu,
  • numer gminy,
  • numer obrębu ewidencyjnego,
  • numer działki, którą jesteśmy zainteresowani.

  Po odczytaniu pełnego adresu działki i upewnieniu się, że jest to działka, którą jesteśmy zainteresowani, możemy rozpocząć poszukiwania jej numeru księgi wieczystej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl. Dodatkową zaletą korzystania z serwisu Ksiegi-wieczyste-online. pl jest możliwość pobrania treści księgi wieczystej w formacie PDF.

  Przeczytaj: Jak ustalić nowy numer KW na podstawie mapy?

  2. Uzyskanie informacji o numerze księgi wieczystej w Państwowej Ewidencji Gruntów

  Numer księgi wieczystej dla interesującej nas nieruchomości – działki możemy pozyskać w Państwowej Ewidencji Gruntów, właściwej dla miejsca położenia nieruchomości. PEG mają swoje siedziby przy Starostwach Powiatowych. Aby uzyskać numer księgi wieczystej w PEG, należy za niewielką opłatą złożyć stosowny wniosek. We wniosku należy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości.

  3. Uzyskanie numeru księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych

  Aby uzyskać numer księgi wieczystej nieruchomości – działki w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, również musimy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości.

  Zarówno PEG jak i Sąd Wieczystoksięgowy weryfikują złożone wnioski o pozyskanie informacji o numerze księgi wieczystej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku bez problemu otrzymamy numer księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości.

  Posiadając numer księgi wieczystej możemy na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekw. pl) przeglądać bezpłatnie daną księgę wieczystą oraz składać wnioski o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. org/dzialy-ksiegi-wieczystej/" target="_blank" rel="noopener">Działy księgi wieczystej – na co zwrócić uwagę

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. 2013. 941 zm. Dz. 1641).
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. 1407).

  Foto: Fotolia  Podobne artykuły

  W przypadku odziedziczenia nieruchomości, lub uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób na drodze sądowej (np. sądowego zniesienia współwłasności) – musimy dokonać wpisu w księdze wieczystej.

  Stopień trudności: łatwy

  Koszt: 150 zł

  Wymagane dokumenty: orzeczenie sądowe z którego wynika, że jesteśmy właścicielami nieruchomości (np. prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

  Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

  Jeżeli prawo własności (lub użytkowania wieczystego) nabyliśmy w drodze umowy przed notariuszem – to on złoży wniosek o wpis do księgi wieczystej (pobierając od nas jedynie koszt opłaty od wpisu). Notariusz na nasze życzenie może przesłać każdy wniosek do sądu, jest to jednak niepraktyczne, gdyż za tę czynność pobierze opłatę notarialną, niezależnie od opłaty sądowej za wpis.

  Krok 1 odbieramy odpis orzeczenia

  W celu wpisania swojego prawa do księgi wieczystej, musimy dysponować ORYGINAŁEM prawomocnego orzeczenia sądowego. Będziemy musieli je bowiem załączyć do wniosku.

  Musimy wykazać nasze prawo do nieruchomości. Jeżeli więc np. nasz spadkodawca, po którym my dziedziczymy nie był wpisany w księdze wieczystej, był za to wpisany – jego spadkodawca – musimy wykazać, że między zmianami właścicieli istnieje ciągłość, przedkładając jako dowód oryginały postanowień spadkowych po kolejnych właścicielach

  Krok 2. 1. wypełniamy formularz – część pierwsza

  Właściwym formularzem jest „Kw_wpis” – dostępny również w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

  POBIERZ: Wniosek o wpis w księdze wieczystej

  Formularze mają określone kolory, ale wydrukowane przez nas samodzielnie mogą być czarno-białe. Zwróćmy uwagę, żeby w miarę możliwości drukować obustronnie i zachować wielkość oryginalnych formularzy.

  • Dane sądu: wskazujemy sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości (Uwaga w dużych miastach – m. in. w Warszawie, czy Gdańsku w obrębie miasta istnieje kilka sądów rejonowych);
  • Wydział ksiąg wieczystych: zazwyczaj jest jeden w sądzie rejonowym, ale w niektórych dużych sądach wydziałów jest więcej (możemy to ustalić na stronie internetowej sądu, lub telefonicznie);
  • Numer księgi wieczystej: sprawdźmy czy numer się nie zmienił (w przypadku przenoszenia ksiąg do systemu informatycznego).

  Jeżeli błędnie wskazaliśmy sąd, to mimo to nie ma obawy o utratę naszej opłaty i losy wniosku. Sąd ma obowiązek ustalić sąd właściwy i przekazać mu sprawę. Należy zatem poczekać na decyzję sądu o przekazaniu sprawy.

  Skreślamy wszystkie następne pola, do wypełnienia przez wnioskodawcę, aż do pola „Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego)”

  Krok 2. 2. wypełniamy formularz część 2 - żądanie wpisu

  Zaznaczamy kwadrat przy polu wskazanym powyżej.

 • Wartość przedmiotu żądań
 • Wpisujemy wartość całej nieruchomości (niezależnie od ilości współwłaścicieli).
 • Treść żądania.
 • W pierwszym polu wnosimy o wpisanie nas jako nowych właścicieli.
 • „W związku z odziedziczeniem po ……… nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr…. wnoszę o wpisanie mnie, Jacka Kowalskiego jako właściciela ww. nieruchomości. Na dowód odziedziczenia nieruchomości załączam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia…. sygn. akt. ….
 • Jeżeli właścicieli jest kilku możemy podać udział każdego z nich.
  ("wnoszę o wpisanie …. jako współwłaściciela 1/10 nieruchomości…. ). Jeżeli sąd ustali, że udziały współwłaścicieli są inne od tych wyliczonych przez nas, wpisze te ustalone przez siebie.
 • Nie mamy obowiązku wpisywania wszystkich współwłaścicieli. Warto to jednak zrobić, gdyż niezależnie od tego ilu ich jest, opłata od całego wniosku wynosi 150 zł. W takim przypadku, każdego ze współwłaścicieli wpisujemy w odrębnej rubryce, wskazując jednocześnie jego udział we współwłasności. W tym celu należy wypełnić i załączyć formularz KW-ZAD.

  POBIERZ: Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

  W jednej rubryce można wpisać małżonków jeśli uzyskali nieruchomość wspólnie i posiadają wspólność małżeńską.

  Krok 2. 3. wypełniamy formularz: dane wnioskodawcy i uczestnika

  Wnioskodawcą jest jedna osoba, lub podmiot (np. spółka) wnosząca pismo. Pozostałe osoby będące wpisywane jako np. współwłaściciele są uczestnikami postępowania. Wpisujemy ich dane zgodnie z wytycznymi formularza.

  Jeżeli formularz ma za mało pól do wpisania wszystkich uczestników, musimy sięgnąć po formularz KW- WU. 4 wypełniamy formularz: załączniki

  Żądanie wpisu prawa w księdze wieczystej opiera się zawsze o jakiś dokument - musimy go załączyć i wskazać w polu załączników. Ponadto musimy wskazać ilość innych formularzy (patrz kroki), które załączamy do wniosku.

  Oznaczając dokument musimy wskazać:

 • nazwę (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • datę wydania,
 • sygnaturę akt sprawy (ostateczną, widniejącą na dokumencie),
 • organ, który go wydał (np. Sąd Rejonowy w Siedlcach, I wydział cywilny).
 • Krok 2. 5 podpisujemy wniosek

  Krok 3 uiszczamy opłatę

  Opłata za wpis do księgi wieczystej prawa zależy od kilku czynników. Z punktu widzenia samodzielnego wpisywania prawa, ważne są te, które pojawiają się w sytuacjach, w których udział notariusza nie jest niezbędny.

  Zobacz: Podróże służbowe. Rozliczenia podatkowe w firmie

 • Odnosi się do wpisu praw powstałych w wyniku:
 • dziedziczenia,
 • zapisu,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • wynosi 150 zł, jednorazowej opłaty niezależnie od liczby udziałów w danym prawie.
 • Niezależnie od tego ilu będzie spadkobierców, opłata zawsze wyniesie 150 złotych.

  Jak wnieść?

  Opłatę wnosimy:

 • za pomocą znaków sądowych (do nabycia w kasie sądu) - formularze mają specjalne miejsca na naklejenie znaków,
 • przelewem na rachunek sądu - pamiętajmy o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty (może być wydruk z konta internetowego).
 • Wniesienie wniosku osobiście w wydziałach prowadzących księgi elektroniczne zostanie potwierdzone wydaniem specjalnego zaświadczenia, na którym będzie wskazana data złożenia wniosku oraz sygnatura akt sprawy. Jest to ważne o tyle, że w każdym czasie możemy dowiadywać się na jakim etapie rozpoznawania jest nasz wniosek, podając pracownikowi sekretariatu wydziału ksiąg wieczystych nr naszej sprawy.

  Jeżeli zdecydowaliśmy się na pomoc notariusza przy wnoszeniu wniosku, powinien udzielić nam informacji jaki nr ma nasza sprawa.

  Krok 4 co należy zrobić w przypadku, gdy nasz wniosek ma braki?

  Mimo postępowania zgodnie z ww. procedurą sąd może nie uwzględnić naszego wniosku, z uwagi na jego braki. Braki wniosku takie jak brak podpisu, złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, brak formularza będą skutkować zwrotem naszego wniosku, który musimy poprawić. Sąd powinien nam wskazać, co należy we wniosku poprawić. Mamy na to 7 dni. Po upływie tego czasu wniosek zostanie zwrócony fizycznie, na nasz adres i jednocześnie powinniśmy dostać zawiadomienie że sąd zwraca naszą opłatę.

  Inne braki takie jak brak właściwych dokumentów, dokumenty zostały złożone w kserokopiach – skutkują oddaleniem wniosku. Przepada wtedy nasza opłata, chyba że złożymy skargę/apelację (płacąc za nią) i do niej dołączymy dokument, którego brakowało albo był w niewłaściwej formie.

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

  Księga Właścicieli Ge Wcvh6400j

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Ge Wcvh6400j

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Ge Wcvh6400j